Aftalevilkår for køb i webshoppen på looad.dk

Nærværende aftalevilkår gælder for køb af produkter af selskabet Looad ApS (Looad) med CVR nr. 42642789 via selskabets webshop på www.looad.dk.

I webshoppen kan der købes ladebokse  med tilhørende udstyr til brug for opladning af elbiler og plug-in-hybridbiler.

Aftalen mellem Kunden og Looad er reguleret af disse aftalevilkår.

Hvis Kunden har valgt Looad som el-leverandør, så er el-aftalen reguleret af selvstændige aftalevilkår, som kan findes her på siden.

1 Aftalens indgåelse

Aftalen indgås via webshoppen på www.looad.dk og består af følgende aftaledokumenter:

  • Gældende prislister i webshoppen
  • Ordrebekræftelse
  • Nærværende Aftalevilkår

Dokumenterne fremsendes til den af Kunden angivne mailadresse i umiddelbar forlængelse af den foretagne bestilling i webshoppen. Aftalen er først gældende, når Kunden har modtaget de nødvendige dokumenter, og aftalen er bekræftet af Looad.

Looad forbeholder sig retten til at annullere aftalen uanset årsag.

2 Aftalens indhold

Aftalen omfatter som udgangspunkt følgende elementer:

  1. Køb af ladeboks og tilbehør
  2. Standard installation af ladeboks
  3. Looad Connect serviceaftale
  4. Appen “Looad Go”

2.1 Køb af ladeboks og tilbehør

Ved køb af ladeboks og tilbehør, overgår ejerskabet af ladeboksen og tilbehøret til Kunden på leveringstidspunktet. Kunden har herefter det fulde ansvar for ladeboksen og tilbehøret, dog under hensyntagen til produktgarantien, som for ladeboksens vedkommende er på 5 år og for tilbehøret er på 2 år, medmindre andet er angivet.

Teknisk fejlfinding mv. vil være dækket af Kundens abonnement (Looad connect) på App’en ”Looad Go” jf. omtalen her af i nedenstående punkt 2.3.

2.2 Standard installation af ladeboks

Aftalen indeholder en standard installation af ladeboksen. En standard installation fordrer, at der er direkte adgang til såvel målertavle som monteringssted og at afstanden mellem de to punkter ikke overstiger de fastsatte retningslinjer. Retningslinjerne for en standard installation er nærmere beskrevet HER.

Har kunden særlige behov eller ønsker til installationen, som overstiger retningslinjerne for en standard installation, så vil der ske særskilt fakturering heraf.

2.3 Looad Connect serviceaftale

2.3.1
En Looad Connect serviceaftale omfatter en aftale om levering af support, vedligeholdelse af kundens ladeboks, refusion af elafgift og softwareopdateringer.

2.3.2
Aktivering af serviceaftalen sker når ladeboksen er installeret og aktiveret, medmindre andet aftales.

2.3.3
Looad Connect serviceaftale afregnes med et løbende abonnement og kræver tilmelding til automatisk trækning via betalingskort eller Betalingsservice.

2.3.4
Looad opgør og udbetaler refusion til kundens bankkonto hver måned. Satsen for refusion er fastsat af Skat, og satsen følger den til en hver tid gældende sats fra Skat.

2.3.5
Looad hæfter ikke ved ukorrekte opgivelser afgivet ved oprettelse.

2.3.6
Looad skal mod fremvisning af legitimation have uhindret adgang til ladeboksen, eltavle og øvrige relevante installationer på installationsadressen for nødvendige eftersyn, vedligeholdelse, afprøvning, aflæsning og afbrydelse samt lignende

2.3.7
Så længe Kunden har en aktiv serviceaftale med Looad og modtager refusion af elafgift, har Looad den økonomiske risiko og det driftsmæssige ansvar for ladeboksens funktionalitet. Looad sørger for den tekniske drift af ladeboksen, herunder vedligehold af ladeboksens software, samt har ansvar for udbedring af fejl, skader og mangler for ladeboksen, indtil den opsiges af kunden, også uden for den normale garantiperiode. Så længe kunden har en serviceaftale med Looad vil Looad erstatte ladeboksen ved hændelig undergang, fx ved brand, tyveri, hærværk eller lignende. Såfremt almindelig ælde og slitage medfører, at ladeboksen ikke længere fungerer, så leverer og monterer Looad en ny eller brugt funktionsdygtig ladeboks hos kunden uden yderligere afregning.

2.3.8
Looad kan uden ansvar og varsel tage ladeboksen ud af drift, udføre vedligeholdelse eller opdatere software og lignende af hensyn til driften af ladeboksen. Medfører dette, at opladning via ladeboksen ikke er mulig, vil Looad i denne forbindelse ikke være ansvarlig for eventuelle tab.

2.3.9
Opsiger kunden Serviceaftalen, overgår enhver reklamationssag til den forhandler, hvor kunden har købt sin ladeboks.

2.4 App’en ”Looad Go”

Looad Go kan downloades i Apple store eller på Google Play butik. Kunden downloader selv Looad Go og skal være indforstået med at afgive de nødvendige oplysninger for dels at kunne downloade og for at kunne få fuld udnyttelse af funktionaliteterne i Looad Go.

Kunden skal være indforstået med, at underleverandører udpeget af Looad skal have adgang til de nødvendige data i Looad Go for at kunne drive funktionaliteterne i denne.

Looad Go har følgende hovedfunktioner:

  1. Giver adgang til at lade på andre adresser end hjemmeadressen.
  2. Indeholder en døgnåben serviceaftale, hvor kunden kan få support til teknisk fejlfinding mv.
  3. Giver adgang til at opnå afgiftsreduktion på den del af strømforbruget, der anvendes til ladning af Kundens elbil eller plug-in-hybridbil.

Looad Go (Looad Connect) afregnes med et løbende abonnement og kræver tilmelding til automatisk trækning via betalingskort eller Betalingsservice.

3 Priser

De til enhver tid gældende priser fremgår af prislisterne i webshoppen. Alle priser er angive inkl. moms.

Der tages forbehold for eventuelle indtastning- og trykfejl.

4 Fakturering

Fakturering sker i Danske Kroner.

Faktura for køb af fysiske varer genereres og fremsendes elektronisk til den af Kunden angivne mailadresse. Fakturaen fremsendes typisk på datoen for levering.

Fakturering af abonnement (Looad connect) på Looad Go sker hver md. forud.

5 Betaling

Køb via webshoppen betales med det betalingskort, som Kunden indtaster i forbindelse med købet eller som kunden har registreret på sin profil i forbindelse med Kundens tidligere køb.

Betaling for fysiske produkter, som skal leveres, trækkes på kundens betalingskort på dato for afsendelse af produktet.

Betaling for Looad Go (Looad connect) trækkes den første hverdag i måneden.

Hvis Kunden ikke betaler på fakturaens forfaldsdato, så vil der blive fremsende Rykker 1 på dag 10, Rykker 2 på dag 20 og Rykker 3 på dag 30 efter forfald. Betaler Kunden fortsat ikke, kan Looad vælge at opsige aftalen. Looad har til enhver tid ret til at tilbageholde udbetaling af afgiftsreduktion, så længe Kunden har ubetalte forfaldne regninger.

6 Levering

Med mindre kunden har angivet en ønsket leveringsdato, vil levering sker hurtigst muligt efter kundes afgivelse af bestilling i webshoppen. Hvis de bestilte varer er i restordre, vil der kunne gå længere tid. Kunden vil i så fald modtage oplysninger om forventet leveringsdato.

Looad leverer til og installerer på alle adresser på bro-forbundne øer i Danmark. Ved installation på ikke-broforbundne øer vil kunden blive faktureret meromkostninger forbundet med transporten til og fra adressen.

7 Afgiftsreduktion

Med Looad Go (Looad Connect) kan kunden opnå afgiftsreduktion på den del af strømforbruget, der anvendes til ladning af Kundens elbil eller plug-in-hybridbil. Det er Looad, der ansøger om afgiftsreduktion på Kundens vegne og forestår udbetaling heraf til Kunden.

Der kan kun opnås afgiftsreduktion på strøm, hvis Kunden i forvejen har betalt fuld afgift på den anvendte strøm. Har Kunden således f.eks. el-opvarmning med heraf følgende reduktion af elafgift, så vil kunden IKKE kunne opnå yderligere afgiftsreduktion på strømforbrug registreret vis Looad Go (Looad connect).

Kunden er i forbindelse med ordreoprettelsen forpligtet til at oplyse Looad om at Kunden i forvejen er fritaget for betaling af fuld el-afgift. Det er således Kundens fulde ansvar at sikre, at kunden ikke opnår dobbelt-refusion af den samme afgift.

Hvis Kundens afgiftsforhold ændres i løbet af kundeforholdet, så er Kunden forpligtet til straks at oplyse Looad herom, så det kan sikres, at der ikke sker dobbelt-refusion.

SKATs eventuelle krav om tilbagebetaling er Looad uvedkommende og vil 1:1 blive pålagt Kunden.

Enhver ændring i reglerne om afgiftsreduktion vil slå direkte igennem i aftalen mellem Looad og Kunden. Det kan kun opnås afgiftsreduktion så længe lovgivningen tillader dette.

8 Installation af ladeboks

Kunden skal sikre, at installatøren har adgang til de nødvendige områder på ejendommen for at kunne installere ladeboksen, herunder målertavle, installationspunkt og afstanden mellem de to punkter.

En standardinstallation forudsætter, at installationen kan foretages så smidigt som muligt for begge parter. Er kunden således bekendt med, at der er forhold på ejendommen, som vanskeliggør installationen, så skal kunden give Looad besked herom, så merprisen for installationen kan anslås af installatøren.

Hvis installatøren ved ankomst på ejendommen konstaterer, at arbejdets omfang IKKE kan indeholdes i en standardinstallation, så anslås meromkostningerne på stedet, og installationen kan først påbegyndes efter kundens accept af de anslåede meromkostninger.

Kunden sørger selv for nødvendige bygningsreparationer forårsaget af installationen, ligesom kunden selv står for eventuel nedgravning af kabler mellem målertavle og ladeboksen.

9 Produktgaranti og reklamationsret

Ladeboksen er omfattet af en 5-årig produktgaranti. Øvrige produkter er omfattet af de almindelige regler om 2 års produktgaranti, medmindre andet er anført på det enkelte produkt.

Enhver reklamation skal anmeldes til Looad i umiddelbar forlængelse af at en eventuel fejl er konstateret.

Enhver fejl vil blive søgt løst via Looad Go. Er dette ikke muligt, kan det blive nødvendigt med et teknikerbesøg på kundens adresse. Viser det sig, at der ikke er fejl på produktet, men at fejlen ligger et andet sted på Kundens adresse, så vil kunden blive faktureret for omkostninger forbundet med teknikerbesøget.

10 Fortrydelsesret

Kunden har ret til at fortryde aftalen indtil 14 dage efter aftalens indgåelse. Fristen starter på datoen for ordreafgivelsen. Ønsker Kunden at fortryde aftalen, skal Kunden give Looad besked inden fristens udløb.

Hvis Kunden ønsker levering inden fortrydelsesrettens udløb, så bortfalder retten til fortrydelse på leveringsdatoen. Meddelelse om fortrydelse skal ske via e-mail til hej@looad.dk. Fragt label han hentes her

11 Opsigelse, overdragelse mv.

Leveringsperiode, opsigelsesvarsel og eventuel binding fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved aftalens indgåelse.

11.1 Opsigelse

Kunden kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned. Meddelelse om opsigelse skal ske via e-mail til hej@looad.dk.

11.2 Overdragelse

Kundens rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med denne aftale kan hverken helt eller delvist overdrages uden Looads forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov.

Looad må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand eller et koncern­selskab.

12 Persondata

Til brug for bl.a. opfyldelse og administration af aftalen, statistiske formål og markeds­føring, behandler Looad personoplysninger om Kunden.

Behandlingen sker i overensstemmelse med Looads til enhver tid gældende Privat­livspolitik, der løbende indenfor persondata­lovgivningens rammer kan opdateres ved meddelelse til Kunden.

Ved indgåelsen af aftalen modtager Kunden Looads gældende Privatlivspolitik i elektronisk form (som link eller vedhæftning) eller med almindelig post.

Kunden kan altid læse den gældende Privatlivspolitik på www.looad.dk ligesom Kunden ved henvendelse til Looads kundeservice kan få fremsendt politikken.

Kunden skal oplyse Looad om opdaterede person- og kontaktoplysninger, herunder korrekt adresse, e-mail, telefonnumre mv. Meddelelser fra Looad, herunder varslinger, anses for at være kommet frem til Kunden, når Looad har kommunikeret til de kontakt­oplysninger, herunder e-Boks, Betalingsservice, e-mail, telefonnummer mv., som Kunden har oplyst til Looad.

13 Tvister

Tvister mellem kunden og Looad afgøres efter dansk ret. Sager mod Looad med relation til nærværende handelsbetingelser, eller til særskilt aftale, anlægges ved retten på Frederiksberg.

14 Nyhedsbrev

Som kunde hos Looad, modtager du auto­matisk vores nyhedsbrev, medmindre du frabeder dig det. Looad eller andre koncern­forbundne selskaber vil kunne kontakte nuværende Kunder med tilbud om relevante produkter.

15 Ændringer

Looad har ret til at ændre disse handels­betingelser og vilkårene i aftalen, herunder ændre priser og gebyrer eller indføre nye gebyrer. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden implementeres med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Looad informerer om ændringer via e-mail, SMS, fakturatekst, Betalingsservicetekst eller lignende kommunikationsformer. Der kan i denne forbindelse ske henvisning til yderligere oplysninger på www.looad.dk.

Hvis Kunden ikke ønsker at fortsætte kundefor­holdet efter de varslede væsentlige ændringer, kan kunden vælge at ophæve aftalen.

16 Cookies

På www.looad.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktio­na­litet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for brugeren. Brugeren kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan dette gøres, afhænger af brugerens browser. Looad anvender Google Analytics og Google Ad Words. Hvis du har spørgsmål angående dine cookies, kan du henvende dig til kundeservice på hej@looad.dk.

17 Webstatistik

Vi bruger en webstatistik på www.looad.dk og i udsendte mails, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

18 Kontaktoplysninger

Looad ApS

Stegholt 8A

6200 Aabenraa

(CVR 42642789)

Tlf.:+45 30 20 30 80

E-mail:hej@looad.dk

Vilkår & betingelser

Her finder du vores vilkår og betingelser der omfatter aftalerelationer på alle vores produkter

Øvrige dokumenter

Her ses priser for både webshop, Abonnement for elrefusion samt elaftale.

Abonnement og fragt   
 Ex momsInkl moms 
Produktabonnementer – pr. måned   
Looad Home31,239kr. / md.
Looad Connect39,249kr. / md.
Fragt31,239kr.
    
Afgifter   
Afgifter (staten) – pr. kWh   
El-afgift0,90331,13øre
Net- og systemtarif1012,5øre
Offentlige forpligtelser24,730,88øre
    
Øvrige gebyrer   
Opkrævning via Betalingsservice810kr.
Faktura via brev31,239kr.
Indgåelse af afbetalingsaftale100100kr.*
Rykkerskrivelse100100kr.*
Inkassoadvisering100100kr.*
Særlige transaktioner6480kr.
    
* Gebyret er momsfrit og derfor ikke tillagt moms.   
  1. Persondata

  Til brug for bl.a. opfyldelse og administration af aftalen, statistiske formål og markeds­føring, behandler Looad personoplysninger om Kunden.

  Behandlingen sker i overensstemmelse med Looads til enhver tid gældende Privat­livspolitik, der løbende indenfor persondata­lovgivningens rammer kan opdateres ved meddelelse til Kunden.

  Ved Looad Go Connect og køb på www.looad.dk

  Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
  – Navn
  – Adresse
  – Telefon nr.
  – E-Mail
  – Betalingsoplysninger

  Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Dandomain’s sikker server og opbevares i fem år, hvorefter vi naturligvis sletter dem igen. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

  Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der beskytter dine oplysninger efter gældende regler.  Vi har aktive databehandleraftaler med alle disse, der behandler personoplysninger på vores vegne.
  4 af disse databehandlere er, MailChimp Inc., Google LLC. og Facebook, Zapier. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

  Den dataansvarlige for Looad ApS er, Morten Petersen

  Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
  Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Kontakt os gerne på hej@looad.dk

  Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
  Vi anvender dine personoplysninger til følgende:

  • Salgsrelaterede forpligtelser: Det omfatter opfyldelse af vores forpligtelser over for dig som kunde, herunder levering, relevant service, kundeopfølgning og besvarelse af spørgsmål samt opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lov.
  • Relevante henvendelser: Vi vil benytte dine personoplysninger til at give dig relevante råd, opfølgning og tilbud på produkter og tjenester relateret til det, du har købt eller vist interesse for hos os.
  • Videreudvikling af tjenester og sikker drift: For at kunne videreudvikle vores tjenester og drive hjemmesiden på en god og forsvarlig måde er vi bl.a. afhængige af at kunne producere statistik om sådan noget som trafik, køb og adfærd på hjemmesiden. Vi vil også kunne få brug for at få viden om svindel og at træffe foranstaltninger for at forhindre dette. Til disse formål vil vi så vidt muligt basere os på aggregerede data.
  • Telefonisk kontakt: Afhængig af hvad henvendelsen drejer sig om, og hvordan du kontakter os (via telefon, email), vil vi have behov for at vide, hvem du er, hvilket produkt du har købt, din adresse eller dit telefonnummer. Vi vil indhente de oplysninger, vi skal bruge for at hjælpe dig.
  • Markedsføring: Hvis du eksplicit har givet samtykke til det, vil vi benytte de personoplysninger, vi har om dig, til at sende dig tilbud og informationer om vores produkter. Vi bruger i den forbindelse bl.a. de informationer, vi har om dine tidligere køb, for at give dig tilbud, du efter vores mening kunne være interesseret i. Du kan når som helst give os besked om, at du ikke længere ønsker denne type henvendelser.
  • Brug af eksterne leverandører: Hvis du bestiller eksterne tjenester, vil kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, vi har registreret om dig, kunne blive udleveret til leverandøren.

  Person data ved el-aftale

  Du kan få oplysning om Netvirksomhedens behandling af personoplysninger på Netvirk­somhedens hjemmeside og i Tilslutnings­bestemmelserne. Netvirksomheden bruger personoplysninger for at kunne levere sikker og pålidelig forsyning af elektricitet til alle Kunder. Netvirksomheden behandler bl.a. personop­lysninger, når de varsler afbrydelser, foretager målerbytte eller måler Kundens elforbrug.

  Kunden skal oplyse Looad om opdaterede person- og kontaktoplysninger, herunder korrekt adresse, e-mail, telefonnumre mv. Meddelelser fra Looad, herunder varslinger, anses for at være kommet frem til Kunden, når Looad har kommunikeret til de kontakt­oplysninger, herunder e-Boks, Betalingsservice, e-mail, telefonnummer mv., som Kunden har oplyst til Looad.

  1. Nyhedsbrev

  Som kunde hos Looad, modtager du auto­matisk vores nyhedsbrev, medmindre du frabeder dig det. Looad eller andre koncern­forbundne selskaber vil kunne kontakte nuværende Kunder med tilbud om relevante produkter.

  1. Cookies

  På www.looad.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktio­na­litet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for brugeren. Brugeren kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan dette gøres, afhænger af brugerens browser. Looad anvender Google Analytics og Google Ad Words. Hvis du har spørgsmål angående dine cookies, kan du henvende dig til kundeservice på hej@looad.dk.

  1. Webstatistik

  Vi bruger en webstatistik på www.looad.dk og i udsendte mails, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

  1. Kontaktoplysninger

  Looad ApS

  Gasværksvej 4

  6200 Aabenraa

  (CVR 42642789)

  Tlf.: +45 30203080

  E-mail: hej@looad.dk

Få rådgivning fra vores ladespecialister

Vi kontakter dig inden for 1 hverdag.